ВЪПРОС, по който ще се проведе местният референдум на 9 юни 2024 г.:

„Против ли сте Общински съвет-Божурище и кметът на община Божурище да издават и съгласуват устройствени планове и разрешения, касаещи територии за добив на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Разрешение №486/2018г. на Министъра на енергетиката?“

________________________________________________________________________________

За повече информация относно въпроса, технологията на гласуване, избирателните секции, времето, мястото и реда за произвеждане на насрочения с Решение №34 от Протокол №8/2024-27 от 22.04.2024г. на Общински съвет – Божурище местен референдум на 9 юни 2024г. може да намерите в Информационния лист

Информационен лист

________________________________________________________________________________

!!!ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМА

________________________________________________________________________________

Заповед № РД-132/09.05.2024г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за информационно-разяснителната кампания на местния референдум

________________________________________________________________________________

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия – 25.05.2024г.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.

* * * * * *

Заявления за гласуване по настоящ адрес – 25.05.2024г.

За местния референдум се подават само на хартиен носител в съответното населено място

* * * * * *

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в списъците – 01.06.2024г.

* * * * * *

На 29.05.2024г.  на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в подраздели “ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024Г.” и “МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ 09 юни 2024 г.” ще бъдат публикувани

СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметските наместници или електронно чрез интернет страницата на общината.

* * * * * *

Във връзка със спазването на крайните срокове, на 24.05., 25.05. и 01.06.2024г. в общинската администрация и в кметствата ще има дежурни служители

________________________________________________________________________________

ОБРАЗЦИ на книжата за произвеждане на местен референдум в Община Божурище,

насрочен за 9 юни 2024г.

№ на приложението
Наименование на приложението
Приложение № 1-МР 
Приложение № 2-МР 
Приложение № 3-МР 
Приложение № 4-МР 
Приложение № 5-МР 
Приложение № 6-МР 
Приложение № 7-МР 
Приложение № 8-МР 
Приложение № 9-МР 
Приложение № 10-МР 
Приложение № 11-МР 
Приложение № 12-МР 
Приложение № 13-МР 
Приложение № 14-МР 
Приложение № 15-МР 
Приложение № 16-МР 
Приложение № 17-МР 
Приложение № 18-МР 
Приложение № 19-МР 
Приложение № 20-МР 
Приложение № 21-МР 
Приложение № 22-МР 
Приложение № 23-МР 
Приложение № 24-МР 
Приложение № 25-МР 
Приложение № 26-МР 
Приложение № 27-МР 
Приложение № 28-МР 
Приложение № 29-МР 
Приложение № 30-МР 
Приложение № 31-МР 
Приложение № 32-МР 
Приложение № 33-МР 

_______________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в местен референдум на 9 юни 2024 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

_______________________________________________________________________________

Покана по парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-то НС за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК на територията на община Божурище, които ще се проведат на 30.04.2024г. от 11,00 часа

_______________________________________________________________________________

Заповед № РД-111/23.04.2024г. на кмета на община Божурище за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 9 юни 2024г. – качено на 24.04.2024г.

_______________________________________________________________________________

Заповед №РД-109/23.04.2024г. на кмета на община Божурище за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждане на местен референдум на 9 юни 2024г. – качено на 24.04.2024г.

_______________________________________________________________________________

Решение № 34 от Протокол №8/2024-27 от 22.04.2024г. на Общински съвет – Божурище за насрочване на местен референдум на 9 юни 2024г.

Публичен регистър за местен референдум ОбС – Божурище