СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в ІІ-ри тур изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.


Заповед №РД-323/22.10.2019г. за забрана за продажба на алкохол в изборния ден на 27 октомври 2019г.


ГРАФИК за получаване на изборните книжа и материали на 26 октомври 2019г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Заповед №РД-293/26.092019г. за определяне на места за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.


СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ ІІ


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ – ЧАСТ І


ПОКАНА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ – НА 17.09.2019Г. ОТ 10,30 ЧАСА


ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ

До 16.09.2019г. –  Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Заявление-декларация за вписване в избирателния списък – част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС

До 12.10.2019г. – Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес

 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 До 12.10.2019г. – Краен срок за подаване на заявление за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 До 12.10.2019г. – Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник

Заявление за отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък

 

На 16.10.2019г. на интернет страницата на общината – www.bozhurishte.bg, в раздел “Местни избори 2019г.” ще бъде публикуван СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.

Лице, вписано в списъка, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица, чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник или електронно чрез интернет страницата на общината.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

 Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден


Кметства, в които ще се избира кмет на кметство на територията на Община Божурище


Заповед №РД-273/02.09.2019г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.


Заповед №РД-271/02.09.2019г. за образуване на избирателните секции на територията на община Божурище за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.


О Б Щ И Н А Б О Ж У Р И Щ Е   – С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа” № 85 ‘ 02/993-29-13, факс 02/993-31-04, e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

Изх. № П-И-344/15.08.2019г.

 ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

Партия „ГЕРБ”

Коалиция „БСП за България”

Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

Партия „ДПС”

Партия „ВОЛЯ“

Коалиция „Демократична България”

 ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия в Община Божурище за произвеждане Изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК, на 19.08.2019 год. /понеделник/ от 11 00 часа в сградата на общинската администрация ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, за сформиране състава на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за община Божурище за произвеждане на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.

На основание чл.75, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от председателя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи)

д) предложение за резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на изборния кодекс (Приложение №1 към Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК).

Изискванията към членовете на Общинската избирателна комисия, които следва да спазвате в предложенията си за състава на ОИК, са подробно определени в Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК.

 

На основание чл.75, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на състава на ОИК е съобщено публично на 15.08.2019г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019” и е поставено на информационното табло в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Приложения:

Примерен образец на предложение за състав на ОИК

Приложение №1 към Решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК – Декларация

С уважение,

 

/П/

ВЛАДИСЛАВА СИМЕОНОВА

ЗА Кмет на община Божурище

съгласно заповед №РД-278/29.08.2018г.