1464662_1504758849825382_1040671020965212288_nГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМОВ

Роден на 13 януари 1984г. в гр. Перник
Семейно положение: семеен с две деца

Образование:
Университет за национално и световно стопанство – София БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР по специалност  “Икономика”, 2008г.
Професионален опит:
Кмет на община Божурище

Мандат 2015- 2019 г.;

Мандат 2019 – 2023 г.

Мандат 2023 – 2027 г.

За себе си казва: „Аз съм млад човек, който вярва във възможностите си. Имам енергията и желанието да дам всичко от себе си за община Божурище и нейното развитие. С това ще докажа на всички, че си е заслужавало да ми гласуват доверие. Работя за благото и просперитета на всички граждани. Заслужават да живеят на едно по-добро място, с необходимите блага, уют и спокойствие!“

За контакти:
тел. +359 2 993 31 08+359 2 993 31 08
GSM 0883799899
Факс: +359 2 993 3 104
e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Приемни дни: Четвъртък от 9:00ч. до 12:00ч. (без прием в последния четвъртък на месеца)

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА (ЧЛ.44, ал.1 от ЗМСМА)

Кметът на общината:
1.ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2.насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3.назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4.отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5.организира изпълнението на общинския бюджет;
6.организира изпълнението на дългосрочните програми;
7.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8.организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9.възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10.поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
12.председателства съвета по сигурност;
13.възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
14.изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15.представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
16.осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
17.утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
18.изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
19.оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Индивидуалните административни актове на кмета на Община Божурище се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правомощията и задълженията на кмета на Община Божурище са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост,  и други нормативни документи.