21ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

ПРОЕКТ №BG06RDNP001-7.001-0126

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0126-С01/17.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ПРОЕКТ: “Реконструкция и рехабилитация на бул. “Европа”, гр. Божурище”

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално-икономическото развитие на град Божурище като устойчив и интегриран град.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП:  1 159 693,68 лв., от които: 985 739.63 лв. – европейско съфинансиране, чрез ЕЗФРСР и 173 954.05 лв. – национално съфинансиране

НАЧАЛНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 17.05.2019 г.

КРАЙНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 17.05.2022 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 36 МЕСЕЦА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Проектното предложение е за реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище, в участъка от I-ви етап от км 0+182,23 до км 1+800,22. Чрез реализиране на проекта ще ке постигне по-добро качество на живот за всички граждани и гости на Общината, тъй като бул. „Европа“ преминава през централна градска част и осигурява достъпа до учебните и здравните заведения, общинските учреждения в центъра на града и е единствената свързаност с Републикански път ІII-638 Божурище – Брезник, както и за селата Гурмазово, Златуша и Пожарево.