СЪОБЩЕНИЕ

На 09-ти април 2015г. приключи първият етап за подаване на заявления от кандидат-потребители и лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (продължение на проект „Подкрепа за достоен живот“ – Личен асистент), по който община Божурище е партньор на АСП.

Към момента желаещите да бъдат включени в проекта за ползване на социалната услуга са 87 лица, като целевата група включва, хора с увреждания, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи тежко болни хора и семейства на деца с увреждания.

Лицата, които кандидатстваха за лични асистенти са 72 бр.

Предстои оценяване на кандидатите и изнасяне на списъци с класирането на потребителите и личните асистенти в административната сграда на община Божурище.

Втория етап за прием на заявления от кандидат-потребители и лични асистенти желаещи да ползват социалната услуга ще стартира от 22.06.2015г. до 10.07.2015г.

Този документ е създаден в рамките на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
„Нови възможности за грижа” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2015-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за