Публичен регистър за местен референдум ОбС – Божурище

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Публичен регистър на заповедите за ПУП – допускане и одобряване за – актуален към 31.01.2022г., 2021г., 2020г.,2019г.

Публичен регистър на издадените разрешения за строеж- актуален към 01.02.2023г., 2022г., 2021г.,2020г., 2019г.

Публичен регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация- 2023г., 2022г., 2021г., 2020г., 2019г.

Регистър на издадените технически паспорти – 2023г. ,2022г.,2021г., 2020г.,2019г.

Публичен регистър на домашни кучета – 2024г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2023г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2022г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Божурище съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2018г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2017г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2016г.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗУЕС