Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги предоставяни в общността – домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

В община Божурище обслужвани от Домашния социален патронаж са лица над 65-годишна възраст и инвалиди от първа и втора група, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит.

С предимство при приемане в патронажа се ползват лица над 75-годишна възраст, самотните и лицата с доходи до размера на социалната пенсия.

Основната услуга, която Домашният социален патронаж предлага е:
Доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата възраст;

Необходими документи:
1. Молба декларация
2. Копие от ТЕЛК /ако има такъв/
3. Копие от документ за самоличност

Подаването на документите става на място при домакина на социалния патронаж.

Лицата, ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна и др.разходи.

Месечната такса за ползване на услугата домашен социален патронаж не зависи от размера на пенсията или дохода на ползвателя.

Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:
– По взаимно съгласие от страните, изразено в писмена форма;
– Когато месечната такса не е платена повече от два месеца;
– При смърт на обслужваното лице.