ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПОДКРЕПЯ ПОСТРАДАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ СЛЕД ИНСУЛТ

Община Божурище застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 9.05.2023 г. – Европейския ден за информираност за инсулта. Кампанията се организира от Асоциацията за инсулт и афазия, с която ръководството на общината успешно си партнира в последните две години, работейки за намаляване негативното въздействие на инсулта върху българското общество. През тази година в Европа, кампанията преминава под надслов „Живот след инсулт“. Темата е израз на общите усилия на Континента, обществото да възприеме различни гледни точки към сложните проблеми, в опит да бъде осигурен качествен живот на преживелите инсулт.

Кампанията се реализира в страната със съдействието на българските общини. За първи път, Националната кампания ще има своя столица – Велико Търново. Там ще се проведе молебен за пострадалите от инсулт и ще се открие изложбата „Животът след инсулт може да е съзидателен“.

Въпреки, че в страната инсулта получава повече внимание през последните години, продължава да липсва надеждна статистическа информация и анализ, като отправна точка за ефективна борба с инсулта. Независимо от това, могат да бъдат посочени някои данни, цитирани от Асоциация за инсулт и афазия, според които в страната през последните години се регистрират 45 000 случая годишно. Смъртността при инсулт в България през 2021 г. е била 12%, а едва 65% от регистрираните случаи са били транспортирани от спешната медицинска помощ. Отнесени данните на 100 000 души, можем да споделим, че изоставаме средно с над два пъти спрямо други европейски страни. Това говори за недостатъчна работа свързана с първичната профилактика. Поради тази причина нашата община заедно с Асоциацията за инсулт и афазия предоставя брошури и плакати със симптомите на инсулт, а те най-общо са три:

 • Увисване на ъглите на устата;
 • Изтръпване и слабост в едната ръка;
 • Нарушения в говора.

Забелязвайки дори един от тези три симптома е разумно да се потърси незабавна помощ на тел. 112, напомнят от Асоциация за инсулт и афазия.

В обсъжданията на наболелите обществени проблеми в нашата община присъства темата за недостиг на квалифицирана здравна помощ при инсулт. За съжаление, независимо, че в страната са налични специализирани звена (т.нар. stroke units), продължаваме да страдаме от недостатъчно достъпна качествена здравна грижа в острата фаза на инсулт. В тази връзка от Асоциацията за инсулт и афазия напомнят, че в момента по тяхна инициатива се работи по Национален план за бора с инсулта. В допълнение очаквано положително въздействие върху негативната статистика се очаква от реализацията на мерки по Плана за възстановяване, с които ще се разкрият и оборудват нови 10 специализирани звена, ще се закупят хеликоптери за оказване на спешна помощ, а в момента се работи и по ново специализирано компютърно приложение за Спешната помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациент с инсулт.

Към гореспоменатото трябва да се добавят добрите новини свързани с нови медицински технологии и методи на лечение, с чиято помощ все по-бързо и по-точно се провежда лечение на острата фаза на инсулта.

Така, базирайки се на данните за 2021 г., приблизително 40 000 българи започват своя живот след инсулт. Към момента, по непотвърдени данни в България повече от половин милион души живеят с последствията от инсулта. Те ежедневно се сблъскват с множество проблеми – липса на адекватна информация, недостъпна среда, недостатъчен достъп до проследяваща медицинска грижа, липса на достатъчна по обем рехабилитация и терапия.

В рамките на Националната кампания „Живот след инсулт“ нашата община напомня, че предлага за хората с увреждания и в частност за преживелите инсулт следните общински и социални услуги:

Допълнителна информация може да бъде потърсена от общинската администрация или разкрития от Асоциация за инсулт и афазия Национален телефон за подкрепа при инсулт 0700 11 404.

Ръководството на общината се солидаризира с нарастващият брой български общини, подкрепящи каузата. Използваме случая, да представим една съвместна инициатива на нашата община и Асоциацията за инсулт и афазия. На днешния ден стартира Регионалната група за взаимопомощ след инсулт в социалните мрежи. Всеки пострадал от инсулт, неговите близки и хората, които го обгрижват могат да се регистрират във Фейсбук групата на адрес: stroke.bg.sofia.oblast.help

Групата е част от общо 28, съответстващи на областните административни центрове групи за взаимопомощ, в които ще могат да бъдат поставяни въпроси към институциите, медицински и други експерти, ще бъде дадена гласност на пострадалите от инсулт, за да определят най-важните за тях въпроси за разрешаване, ще почувстват, че не са сами.

Нашата община ще продължи да си сътрудничи с Асоциацията за инсулт и афазия. Заедно заставаме зад каузата животът след инсулт да бъде пълноценен, съзидателен, полезен за човека и обществото. Защото това е спасен живот, който заслужава да се живее пълноценно!

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или  забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

I. Ограничителни мерки на Европейския съюз са дипломатически

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага.

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност;
 • опазване на мира;
 • консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право;
 • предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

 • правителства на държави извън ЕС, поради провежданите от тях политики;
 • образувания (дружества), които осигуряват средствата за провеждането на въпросните политики;
 • групи или организации, например терористични групи
 • лица, които подкрепят съответните политики, участват в терористични дейности и т.н.

Целта на всяка ограничителна мярка следва да бъде ясно заявена и да съответства на цялостната стратегия на Съюза в съответната област.         

Република България като държава членка на Европейския съюз има задължението да прилага ограничителните мерки, приети от Съвета на Европейския съюз чрез издадени решения (по член 29 от Договора за Европейския съюз) и регламенти (по член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Ограничителните мерки на ЕС, които Съюзът включва в европейския правен ред чрез решения и регламенти, са задължителни в своята цялост за държавите членки на ЕС и техните граждани и прилагането им обхваща:

 • територията на Европейския съюз, включително територии където се прилагат достиженията на правото на ЕС;
 • държавните и общински органи на управление на държавите членки на ЕС;
 • въздухоплавателните и плавателни съдове на държавите членки на ЕС;
 • гражданите на държавите членки на ЕС;
 • дружества и други юридически лица, образувания и организации, създадени или учредени в съответствие със законодателството на държавите членки на ЕС и осъществяващи дейност на територията на ЕС, както и където е приложимо европейското законодателство;
 • стопанска дейност ипрофесионални дейности, извършвани изцяло или частично на територията на ЕС.

Задължение и отговорност на всички държавни и общински органи на Република България, както и на заинтересованите дружества и физически лица е да бъдат информирани и да изпълняват решенията и регламентите на Съвета на ЕС относно ограничителните мерки.

II. Правна рамка на ограничителните мерки на ЕС

2.1. Европейска правна рамка

Правното основание на ограничителните мерки на ЕС е член 29 от Договора за Европейския съюз и член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В член 29 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че Съветът може да приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество, включително ограничителни мерки.

В член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда възможност Съветът да приема ограничителни мерки по отношение на физически или юридически лица, недържавни групи или образувания, или да приема мерки, предвиждащи прекъсването или ограничаването, изцяло или частично, на икономическите и финансови отношения с една или няколко трети страни, въз основа на решение по член 29 от ДЕС.

Ограничителните мерки на ЕС се прилагат чрез:

 • Регламенти на Съвета на Европейския съюз;
 • Решения на Съвета на Европейския съюз.

Актуалните правни актове на ЕС (решения и регламенти), с които се налагат ограничителните мерки на ЕС срещу трети държави, образувания и лица, могат да бъдат намерени на интернет страница за достъп до правото на ЕС EUR-Lex. Платформата EUR-Lex предоставя достъп до правните актове на ЕС и на български език.

2.2. Национална правна рамка

 • Конституция на Република България;
 • Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 •  
 • Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз.

III. Информация за ограничителните мерки на ЕС

 • Електронна карта на ограничителните мерки на ЕС

Актуална информация за ограничителните мерки на ЕС се съдържа в Електронната карта на ограничителните мерки на ЕС.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Картата включва всички видове ограничителни мерки и съдържа директни връзки към актуалните правни актове и насоки за прилагане, както и предоставя изчерпателен механизъм за търсене и подробни обяснения на действащите ограничителни мерки.

 • Консолидиран списък на финансовите ограничителни мерки
 • TARIC database

TARIC database е многоезична база данни на Европейската комисия за всички ограничителни мерки, свързани с митническите тарифи на ЕС, търговското и селскостопанското законодателство.

 В базата данни може да бъде направена справка за прилаганите ограничения по отношение на вноса и износа на различни стоки. Търсенето се извършва чрез тарифния код на стоката или чрез нейното описание. Базата данни се обновява ежедневно от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“  към Европейската комисия.

Консултационен модул за България:

https://ecustoms.bg/tariccm/tariccm/main_BG

 • Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/bg/pdf

 • Най-добри практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/bg/pdf

 • Информация относно политиката на санкции на ЕС (на английски език)

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/

 • Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#frequently-asked-questions

 • European Commission whistleblower tool

Споделянето на информация за нарушения на ограничителните мерки на ЕС може да увеличи тяхната ефективност. Инструментът за сигнализиране на нередности на Европейската комисия може да се използва от гражданите за докладване на минали, текущи или планирани нарушения на ограничителните мерки, както и за опити за заобикаляне на ограничителните мерки.

Повече информация относно Whistleblower tool може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия.

Допълнителна информация относно ограничителните мерки на ЕС може да бъде намерена на интернет страниците на Европейската комисия и на Съвета на Европейския съюз. 

III. Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС 

3.1. Състав на Координационната група и национален координатор

Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 октомври 2022 г. (РМС № 789/2022 г.)

Поименният състав на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС е определен със Заповед № Р-62 от 27.03.2023 г. на министър-председателя. В заповедта са определени председателя, заместник-председателите и членовете на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Председателят на Координационната група е национален координатор по прилагането на ограничителните мерки на ЕС.

Национален координатор е г-жа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите.

3.2. Функции на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС

Функциите на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС са определени в т. 5 от РМС № 789/2022 г., а именно:

 • Разглежда въпроси, свързани с установяването на обхвата, съдържанието, действието и позицията на страната по ограничителните мерки;
 • Обсъжда въпроси, свързани с идентифицирането на компетентните национални институции по прилагането на ограничителните мерки и дерогациите по тях;
 • Обсъжда и решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от една институция.

3.3. Правила за работата на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на ЕС (предстои да бъдат приети) – линк към правилата

На територията на Община Божурище стартира инициатива в подкрепа за разрешаване на проблема със затруднения трафик от и към гр. Божурище, чрез изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“, гр.София до Индустриален парк София-Божурище.

МОЛИМ ЗА АКТИВНОСТ И ПОДКРЕПА КЪМ ПОДПИСКАТА

Уважаеми съграждани,

от 25.04.2023г., на територията на Община Божурище стартира инициатива в подкрепа за разрешаване на проблема със затруднения трафик от и към гр. Божурище, чрез изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“, гр.София до Индустриален парк София-Божурище.

Инициативата на Община Божурище се изразява в Подписка и ще послужи за заявяване волята на жителите на общината пред държавата за разрешаване на проблема със затруднения трафик от и към гр. Божурище, създаден в резултат на развитието на Индустриален парк София-Божурище и цялостното развитие на община Божурище.

Подписката ще бъде разпоространена на територията на община Божурище, която включва град Божурище и всички прилежащи села в срок от еднин месец, от утре 25. 04.2023г. – 25.05.2023г., (включително)!

Важно уточнение: Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели, освен за целите на подписката.

В град Божурище може да я намерите в:

– Сградата на Община Божурище (на партера);

– Сградата на Местни данъци и такси;

– ЦСРИ;

– Магазин „Фреш“ в стария и новия квартал;

– Магазин „Аванти“;

– Заведение „Рико“;

– Аптека „Митков“;

– Аптека до „Полицията“;

– Магазин „Бени маркет“;

– Хранителният магазин до ДГ „Буратино“

– Личните лекари при Поликлиниката на гр. Божурище;

– И още места, които своевременно ще добавим тук в поста.

В село Гурмазово, може да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

– В ресторант Сръбска скара;

В село Пожарево, можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Златуша (Делян, Росоман, Мала Раковица), можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Пролеша, можете да намерите в:

– Сградата на Кметството;

– В магазините в селото;

В село Хераково, можете да намерите в:

– Сградата на Кметство;

– В магазините в селото;

– В магазините на махала „Бобен“ и махала „Кантон“;

В село Храбърско, можете да намерите в:

– Сградтата на Кметството;

– В магазините в селото;

Ако има добавени нови места, на които ще бъде разпространена подписката ще бъдете своевременно уведомени!

Тази инициатива е изключително важна за нас като населено място и жизненоважна за разтоварването на трафика с цел улесение на гражданите и тяхното свободно и спокойно придвижване в натоварените часови зони и не само!

ДОГОВОРЪТ ЗА ПАРК МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА В ГРАД БОЖУРИЩЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ

ДОГОВОРЪТ ЗА ПАРК МУЗЕЙ НА АВИАЦИЯТА В ГРАД БОЖУРИЩЕ ВЕЧЕ Е ФАКТ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Г-Н ГЕОРГИ ДИМОВ ПО ПОВОД ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА

„Уважаеми съграждани,

с огромна радост и гордост бих искал да споделя с Вас, този изключително важен и същевременно ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ както за нашата община, така и за цяла България!

Днес подписахме договор, чрез който, община Божурище ще възвърне това, което БЕШЕ БЕЗВЪЗВРАТНО ЗАГУБЕНО и с тази стъпка вървим към реалното обособяване и изграждане на Парк музей на авиацията в нашата община!

Това ще се случи чрез прехвърляне правото на собственост от страна на собствениците върху недвижим имот и съществуващата в него сграда (първата аерогара в София) за изграждането на Парк музей на авиацията, позициониран на терена на бившето летище „Божурище“.

Чрез този договор ще придобием 3600 кв.м.,ТЕРЕНЪТ И СГРАДАТА ЩЕ БЪДАТ ДАРЕНИ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, и Парк музеят на авиацията ще бъде изграден изцяло за сметка на италианската фирма, собственик на целия парцел.

Сградата на музея ще бъде ремонтирана, достъпна за всички жители и гости на Божурище, около нея ще бъдат обособени алеи, зеленина и експозиционна площ – всичко ще разказва за славната история на нашата авиация. Всичко това ще показва устрема към съхранението на историята и културата.

Когато станем готови и всичко вече стане факт, така както, аз и моят екип сме доказали, че можем да реализираме поставени задачи и че всичко заложожено става реалност, Парк музеят ще отвори врати в град Божурище. Той ще се превърне в едно от най-притегателните места за посещения, именно, защото в Божурище стои скътана цялата славна история на българската авиация. На летище „Божурище” са получили крилата си хиляди български пилоти и парашутисти, а някои от тях са оставили и костите си там…“

ПРАЗНИК НА СЕЛО ХЕРАКОВО – 6-ТИ МАЙ 2023 Г.

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ВИ КАНИ НА 6 -ТИ МАЙ– ГЕРГЬОВДЕН, НА ТРАДИЦИОННИЯ ПРАЗНИК НА СЕЛОТО ОТ 18:00 ЧАСА, НА ЦЕНТЪРА (ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО), ЗА ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!

Идва най-хубавото време – на празниците и събиранията, в тази връзка, първи предстои празникът на село Хераково, който по традиция отбелязваме на 6-ти май – на големия църковен празник Гергьовден, който е и Ден на храбростта и Българската армия.

Очакваме всички жители, приятели и гости на селото, на 6-ти май, в 18:00 часа, на центъра (пред Читалището), за да празнуваме заедно с хубава народна музика, с изпълненията на прекрасните деца от ДВГ „Палави ноти“ и китка от народни танци, вкусна скара и приятни емоции!

За най-малките сме предвидили забавления с детски съоръжения!

Заповядайте!

Община Божурище организира кампания за събиране на излезли от употреба домашни уреди!

Желаещите да предадат своите стари уреди, могат да го направят чрез подаване на заявка на място в Община Божурище или на тел. 0878 375 053 (лице за контакт – Мария Костадинова), в срок от 01.04. до 30.04.2023г.

Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка, вид и брой на електроуредите, които ще се извозват.

Бързо плащане на данъци в реално време

Община Божурище уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време, без чакане на опашка чрез Централния виртуален ПОС терминал, като за трансакцията не се дължат такси и комисиони. За тази цел Министерството на електронното управление е разработило нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци към 227 общини, включително и Община Божурище. Услугата е достъпна в реално време, 24 х 7, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната. Чрез тази функционалност, при потвърждение на потребител в портала на Министерството на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“, се получава достъп до раздел „Задължения“. В него, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“, с която може да се извърши плащане на всички налични задължения, по ред на ДОПК „От старо към ново“. 

Препратка към портала на Министерството на електронното управление за вход може да намерите в раздел „Местни данъци и такси“ също и Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния портал за достъп до електронни административни и обществени услуги

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.

Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт.

Тази година подчертаваме три финансирани от ЕС научноизследователски проекта, които разработват иновативни решения за подобряване на грижите за инсулт.

I.      Целенасочено лечение с помощта на микроботове

Научете повече за това вълнуващо изследване и слушайте най-новите им подкаст https://youtu.be/MsTSCR-V3Ps

 Научавайте за напредъка на проекта с официалния бюлетин h2020-angie.eu/elementor-1152/ и Chat Lab h2020-angie.eu/chat-lab/ (чрез него ще можете да се свържете директно с експерти в тази област).

Проектът се финансира от Европейската комисия по договор за безвъзмездна финансова помощ номер 952152.

II.    Използване на цифровизацията и изкуствения интелект за революционизиране на здравеопазването

RES-Q+ е нов проект, който ще използва изкуствен интелект (AI) в борбата срещу инсулта в Европа.

 Проектът ще подобри качеството на грижите за пациентите с инсулт, ще спаси живота на пациентите, ще намали разходите за здравеопазване и ще увеличи икономическата и социалната полза за преживелите инсулт.

Това ще бъде направено чрез:

 • създаване на напълно автоматизиран инструмент за получаване и обработка на данни
 • оценка на данните и предоставяне на обратна връзка на доставчиците на грижи чрез виртуални асистенти, базирани на изкуствен интелект, които могат да се насочат към проблемни области
 • създаване на виртуални асистенти за пациенти с инсулт, които ще следят състоянието им.

Чуйте професор д-р Робърт Микулик от Института за здравна информация и статистика на Чешката република, който говори за RESQ+ youtu.be/fLoCF-j6xSM

Научете повече или посетете www.resqplus.eu/

Проектът се финансира от безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕС по програмата на Европейската комисия за подкрепа на научните изследвания и иновациите HORIZON EUROPE. Номер на проекта 101057603.

III.  Използване на изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт

VALIDATE ще разработи прогностичен инструмент, базиран на изкуствен интелект (AI), за прогнозиране на здравните резултати на преживелите инсулт след остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане вземането на решения ще предостави на лекарите и медицинските специалисти допълнителна информация за избор на оптимално лечение за подобряване на здравните резултати и качеството на живот.

 Преживелите инсулт ще участват в разработването и тестването на тази нова прогностична система, като се уверят, че тя е подходяща за целта както за тях, така и за клиницистите. Надяваме се, че този нов инструмент ще окаже голямо влияние върху подобряването на резултатите за милионите хора, които страдат от исхемичен инсулт по целия свят.

VALIDATE получи финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства No 777107.

Повече информация можете да намерите на validate-project.eu/

В Седмицата на информираността за мозъка научавайте нови и интересни факти страницата на Асоциация за инсулт и афазия – stroke.bg или във фейсбук:  https://www.facebook.com/stroke.bg . За допълнителна информация можете да се свържете с Асоциация за инсулт и афазия на телефон: 087 922 2393 и info@stroke.bg

„Часът на Земята 2023: Общ дом. Общо бъдеще.“ – 25 МАРТ 2023 Г., 20:30-21:30

Часът на Земята, което ще се проведе на 25 март 2023 г. събота, от 20:30 до 21:30 ч.

Тази година WWF посвещава своята инициатива на опазването на дома на дивите животни

За по-малко от един човешки живот сме загубили 69% от дивите животни по света. Днес многообразието от живи създания на планетата и техните местообитания зависят почти изцяло от човека и неговите действия.

Всяка секунда по света се изсича гора с размерите на едно футболно игрище. С нея безвъзвратно губим и всички нейни обитатели, както и ползите, които би донесла на хората, ако беше запазена цяла и непокътната.

Как да спрем тази загуба на живот? Как да направим така, че биоразнообразието – сърдечният ритъм на нашата планета – да се възстанови и стабилизира?

Часът на Земята 2023 може да бъде стимул за много повече от изключване на светлините.

Всеки от нас индивидуално може да пази природата. Начинът, по който живеем, е изключително важен – можем да правим по-етични покупки, да консумираме по-малко и по-разумно, да използваме велосипеди за транспорт, да отглеждаме здравословна храна на балкона, на покрива или в градината, да възстановяваме природата там, където живеем, да използваме възобновяеми източници на енергия.