Kонкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Култура, спорт, образование и социални дейности“ ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела в областта на предучилищното и училищното образование, задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст; инициирането, координирането и контролирането на културни проекти и програми, свързани с официални събития в общината; организационно подпомагане читалищата на територията на общината; организиране и провеждане на спортната дейност и развитието на спорта на територията на общината; организирането и провеждането дейности по предоставяне на социални услуги и здравеопазване.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Социални дейности, социална политика или подобни;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, ал.1 и чл.9 от Вътрешните правила за заплатите на държавните служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда в Община Божурище, в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Община Божурище за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 23.11.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища