Обявление за откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 64 във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и

Заповед №РД-252/08.07.2024г. на кмета на община Божурище се

ОБЯВЯВА

Процедура по провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Условия за участие:

            1.1. В конкурса могат да участват следните кандидати:

– български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително и ЮЛНЦ;

– физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

            1.2. Кандидатите трябва да притежават издаден валиден лиценз от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище”.

2. В конкурса не може да участва кандидат, който:

            2.1.      е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран;

            2.2.      е обявен в несъстоятелност;

            2.3.      е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

            2.4.      е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – да се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове , включително неговата дейност да е разпореждане на съда, или кандидатът да е преустановил дейността си;

            2.5.      чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 от Закона за социалните услуги;

            2.6.      чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

            2.7.      е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, необходими за изпълнение на дейността, предмет на настоящия конкурс, съгласно законодателството на държавата в която е извършено нарушението;

            2.8.      има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

            2.9.      е свързано лице по смисъла на §1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Служителите на ръководни длъжности в община Божурище са посочени на следния сайт: www.bozhurishte.bg

3. Всеки кандидат е длъжен да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в посочените по-горе обстоятелства по т. 2 в деня, следващ деня на настъпването им.

4. Когато кандидатът е юридическо лице, изискванията по точка 2.1., 2.7. и 2.9. се прилагат както следва:

            4.1.  при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и бл. 89, ал. 1 от Търговския закон

            4.2.  при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници.

            4.3.  при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон , а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон.

            4.4.  при акционерно дружество за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 4 от Търговския закон.

            4.5.   при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон.

            4.6.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата.

            4.7.  в случаите по предходните точки – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист – за прокуриста в чиято представителна власт е включена територията на Република България;

5. Изисквания към кандидатите:

 – да имат най-малко 5 /пет/ години опит в сферата на предоставяне на социални услуги или сходни дейности, като имат реализирани договори за минимум една социална услуга през предходните пет години;

– наличие на работен капацитет (персонал – квалификация);

– да представят Програма за управление и предоставяне на социалната услуга.

– да представят Програма за развитие на качеството на социалната услуга съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА УСЛУГА

            Определеният за доставчик на услугата кандидат трябва да организира предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания, съгласно изискванията на Закона за социалните услуги и останалите приложими нормативни актове, регламентиращи предоставянето на социалната услуга, в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги.

            Дейностите, които следва да се осъществяват в „Наблюдавано жилище“, са: Резидентна грижа; Застъпничество и посредничество; Информиране и консултиране (като специализирана услуга). Частният доставчик е необходимо да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга.

            Доставчикът на социалната услуга следва да организира „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания в с. Гурмазово, ул. „Младен Панов” №27 – имот-частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1186 от 16.01.2019г.: сграда – „Учебно заведение с пансион, с РЗП 463 кв/м, находяща се в УПИ VIII – училище, кв. 10, с. Гурмазово, общ. Божурище и Решение №18 от Протокол №4/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 29.02.2024г.

Целевата група на социална услуга „Наблюдавано жилище” на територията на община Божурище:

– лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа от роднини и близки.

Капацитет на услугата „Наблюдавано жилище”: 6 потребители.

Персонал на услугата „Наблюдавано жилище”: Доставчикът организира услугата с персонал и численост, съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността (1 щат) .

Срок за предоставяне на услугата „Наблюдавано жилище”: 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за възлагане на предоставянето на услугата.

III. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА

            Средствата за издръжка се определят ежегодно в съответствие с утвърдените стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Размерът на средствата за издръжка за всяка година ще се конкретизира с анекс към договора между Общината и Доставчика.

            Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на Технически и Финансов отчет за социалната услуга, обект на настоящото възлагане за месеца, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

            Финансовият отчет следва да е придружен с разходооправдателни документи за извършените през месеца разходи. Месечният размер на средствата за финансиране не зависи от броя на потребителите на услугата през съответния месец.

            Кметът на общината или оправомощени от него длъжностни лица осъществява контрол за законосъобразното разходване на предоставените средства на частния доставчик, като в случай на установени нарушения уведомява Агенцията за качеството на социалните услуги за извършване на проверка на основание чл. 71, ал. 2 от Закона за социалните услуги. При потвърждение на нарушенията при разходването на предоставените средства кметът на общината прекратява договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга.

            Частният доставчик няма право да използва предоставеното финансиране за други услуги, дейности и разходи извън посочените в договора за възлагане на предоставянето на социалната услуга, съгласно изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за социалните услуги. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

            Община Божурище няма задължение да дофинансира социалната услуга, предмет на настоящия конкурс, при недостиг на средства от делегирания бюджет. Непревеждането на средства от държавния бюджет през съответната бюджетна година за издръжката на „Наблюдаваното жилище”, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност за плащане по настоящия конкурс и е основание за прекратяване на договора.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1.  Списък на документите, съдържащи се в предложението на кандидата;

2.  Административни сведения /Образец №1/;

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата, когато същият не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация.

            Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съобразно националното му законодателство, който документ се представя в легализиран превод за кандидат юридическо лице, което не е регистрирано в България.

4. Декларация за липса на обстоятелства /Образец №2/;

5. Лиценз, издаден от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалната услуга, за която се кандидатства – копия, със заверка „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от кандидата.

6. Удостоверение за липса на вписани обстоятелства – ликвидация и несъстоятелност, издадено от Агенцията по вписванията, респективно съда по регистрация при кандидат юридическо лице.

7. Заверени копия от Годишен баланс и отчет за приходите за последните две години.

8. Представяне на кандидата: цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

9. Заверени копия от договори или препоръки от финансиращи организации и партньори, удостоверяващи опита на кандидата по предоставяне на социални услуги.

10. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания, за целия пет годишен период на предоставяне на услугата, която да включва детайлно описание на следните елементи:

            10.1.  Дейности по програмата;

            10.2.  Цели на програмата;

            10.3. Задачи на програмата за социалната услуга и съответствието й с нуждите на целевата група;

            10.4. План и график на дейностите по програмата;

            10.5. План за разходване на средствата по дейностите и проект за бюджет;

            10.6. Средства за постигане на устойчивост на програмата и осъществяване на поставените цели и задачи и възможности за привличане на допълнително финансиране;

            10.7. Новаторски практики и умения и мултипликационен ефект от програмата;

            10.8. Описание на работния капацитет на кандидата и квалификация на кадрите, включително приложени автобиографии;

11. Програма за развитие на качеството на социалната услуга;

12. Декларация за приемане клаузите в проекта на договор /Образец №3/.

            Наличието или липсата на парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ще се установява по служебен път.

V. КРАЕН СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

            Желаещите да участват в настоящия конкурс подават лично или чрез упълномощено лице предложенията си за участие в Деловодството на административната сграда на община Божурище на адрес гр. Божурище, бул.”Европа” №85 от 08:30 часа всеки работен ден до 17:30 часа на 23.08.2024г.

            Предложенията за участие на кандидатите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в един непрозрачен плик, като в горния ляв ъгъл се изписва:

            Адрес: До  Община Божурище, гр. Божурище, бул.”Европа”№85

            За участие в конкурс за възлагане на управлението на социална услуга-„Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания.

            В долния десен ъгъл на плика се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция на кандидата и телефон, факс и/или e-mail.

            Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

            При приемане на предложенията върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в деловодната програма, за което на вносителите на предложенията се издава документ.

            Община Божурище не носи отговорност за получаване на предложения, в случай че се използва друг начин за представянето им.

            Всеки кандидат следва да осигури своевременно получаване на предложението си от община Божурище.

            Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

VI. ВРЕМЕ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

            Конкурсът ще се проведе на 26.08.2024г. от комисия, определена със заповед на кмета на общината, която се състои от нечетен брой членове.

            Постъпилите предложения се отварят на горепосочените дата и час в административната сграда на Община Божурище, находяща се в гр. Божурище, бул.”Европа” №85.

            Комисията отваря предложенията по реда на тяхното постъпване и проверява наличието на изисканите от Възложителя документи и редовността им.

            Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при отварянето на предложенията. Представител на кандидат се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното нотариално заверено пълномощно, когато е необходимо. Присъстващите лица вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

            На закрито заседание комисията установява допустимостта на кандидатите и извършва оценка и класиране на предложенията им.

            Комисията предлага за отстраняване кандидат, който не е представил някой от необходимите документи, съгласно настоящата документация, който е представил предложение, което е непълно и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, който не отговаря на изискванията, съгласно раздел ІІ от настоящата документация.     

            Комисията съставя Протокол за своята работа и класира участниците в конкурса. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

            При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

VII. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ

Допуснатите предложения се оценяват в 14-дневен срок  съгласно Методика /Приложение №2/, неразделна част от настоящата документация.

Ако първите в класирането кандидати са с равен брой точки, на първо място се класира кандидатът, който е представил най-добра програма за развитие на социалната услуга.

            Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки.

            Кандидатите, получили по-малко от 50 точки се считат за неиздържали конкурса.

VIII. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

            Въз основа на протокола на комисията, в 3-дневен срок кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

            В 7-дневен срок от издаването й, резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица чрез уведомително писмо, получено лично или по e-mail.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

IX. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конкурсната документация се състои от:

– Проект на договор – Приложение №1

– МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА  „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания – Приложение №2

Образци:

•    Административни сведения /Образец №1/;

•    Декларация за липса на обстоятелства /Образец №2/;

•    Декларация за приемане клаузите в проекта на договор /Образец №3/.   

Цялата конкурсна документация можете да изтеглите от тук

Обявлението за провеждане на конкурса е публикувано във вестник „24 часа” на 09.07.2024г. и е поставено на информационното табло в административната сграда на Община Божурище, намираща се на адрес: гр. Божурище, бул. „Европа” №85 на 09.07.2024г.

Лица за контакт:

Владислава Симеонова – зам.-кмет на община Божурище – тел. 02 993 3233

Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище – тел. 02 993 3217.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2024 – 2027

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2024 – 2027

На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Божурище открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски окръжен съд за мандат 2024 – 2027, както следва:

За Софийски окръжен съд – 2 (двама) съдебни заседатели, които Общински съвет – Божурище трябва да предложи. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Съгласно чл. 67, ал.1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, което се установява служебно от комисията;

5. не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал.3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, може да се кандидатира за съдебен заседател.

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кандидатите подават в срок до 17,30 часа на 09.08.2024г. в Деловодството на Община Божурище, бул.Европа №85 следните документи:

1. Заявление за кандидатстване (Приложение №1)

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет-Божурище да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие (Приложение №2);

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

10. декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 4).

НАЧИН И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

С Решение №67  от 31.05.2024г. Общински съвет – Божурище избра временна комисия, която да приема заявления от кандидати за съдебни заседатели към СОС, проведе събеседване/изслушване с тях и изготви списък с одобрените кандидати, по реда и при условията на Закона за съдебната власт.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи ще се публикуват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg, раздел „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“, най-малко 14 дни преди датата на изслушването им по чл. 68а от Закона на съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет-Божурище може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Божурище становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет-Божурище в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на община Божурище, раздел „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“  заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет-Божурище, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

Приложения:

Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване

Приложение № 2 – Писмено съгласие

Приложение № 3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Приложение № 4 – Декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ

ВЕСЕЛКА СИМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ

Kонкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Култура, спорт, образование и социални дейности“ ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела в областта на предучилищното и училищното образование, задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст; инициирането, координирането и контролирането на културни проекти и програми, свързани с официални събития в общината; организационно подпомагане читалищата на територията на общината; организиране и провеждане на спортната дейност и развитието на спорта на територията на общината; организирането и провеждането дейности по предоставяне на социални услуги и здравеопазване.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Социални дейности, социална политика или подобни;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, ал.1 и чл.9 от Вътрешните правила за заплатите на държавните служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда в Община Божурище, в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Община Божурище за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 23.11.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища