Обява за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВА

За подбор на кандидати за длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Осчетоводяване на придобити ДМА, НДМА, инвентаризации, бракуване на активи, осчетоводяване на служебни аванси, извънбюджетни сметки, приходи и разходи на общината, обслужване на каса

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – средно специално или висше – “професионален бакалавър по …” или по-висока
 • Специалност – счетоводство, икономика, финанси;
 • Професионален опит – не се изисква;

С предимство ще се ползват кандидатите работили в областта на бюджетното счетоводство.

 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в подбора
 • Автобиография

4.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр. Божурище, Бул. „Европа” №85 или по електронен път на официалната поща на общината: obshtina@bozhurishte.bg, в срок до 30.06.2022г.

За информация: тел.02/993 31 01 – Невена Петрова – началник отдел „ФБЧР“

Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”

1.Кратко описание на длъжността

Главният архитект на община Божурище ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Осъществява самостоятелно правомощия, функции и задачи, регламентирани в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им. Ръководи и контролира работата на общинския експертен съвет по устройство на територията. Издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

А. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Специалност „Архитектура“
 • Минимален професионален опит – 3 години

Б: СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, установени с нормативен акт:

 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ – чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията
 • две години като служител по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
 • четири години като проектант на свободна практика или като служител по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
 • Да не са налице обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 Кодекса на труда.

В: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на устройствено планиране, инвестиционното проектиране и строителството, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация
 • Стратегическа, лидерска и управленска компетентност
 • Комуникационна компетентност;
 • Компетентност за работа с потребители;
 • Компютърна компетентност.

Г: ПРЕДИМСТВА:

 • Професионален опит като главен архитект в общинска администрация или в район в градовете с районно деление

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие в конкурса до кмета на община Божурище – по образец;
 • Автобиография, съдържаща минимум следните данни: лични данни на кандидата, вид и степен на завършено висше образование, учебно заведение, допълнителна квалификация, ако е налице такава, професионален опит – описание на заеманите позиции и месторабота, компютърни и други технически умения, чужди езици;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.
 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 11.07.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

VІ. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на три етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

 ЕТАП 3: Интервю

ЕТАП 1: Допускане по документи

След изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, комисия по чл.93 и чл.94 от КТ (по-нататък – „Конкурсната комисия”) , чийто членове се определят със заповед на кмета на общината, в 7- дневен срок от изтичане на срока за кандидатстване, се запознава с всяко постъпило заявление и с приложенията към него и преценява дали са налице всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания по тази заповед. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява.

Конкурсната комисия взема мотивирано писмено решение (с протокол от заседание) за допускане и недопускане на кандидатите, за което ги уведомява писмено чрез e-mail. За всеки недопуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. На допуснатите кандидати се съобщават денят и часът за провеждане на конкурса, а на недопуснатите – възможността да подадат възражение пред кмета на общината в  7-дневен срок от уведомяването, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

Заседанията на конкурсната комисия се свикват и ръководят от председателя й. Комисията заседава при наличие на кворум 75 % от членовете й и взема решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват в протокол, който следва да бъде подписан от всички присъствали членове. В протокола се отразява решението на Конкурсната комисия за датата на провеждане на конкурса, която не може да бъда по-рано от 10 дни от публикуването на решението за допуснатите и недопуснатите кандидати. Протоколът в частта му със списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочената дата за конкурса се поставя на таблото за съобщения в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината. Кандидатите се считат за уведомени от деня на публикуване на решението на интернет страницата на общината.

ЕТАП 2: Писмен изпит – решаване на тест

Конкурсната комисия провежда в административната сграда на Община Божурище писмен тест на всички допуснати кандидати.

Тестът се разработва от Конкурсната комисия в три варианта и включва въпроси, насочени основно към проверка на професионалната компетентност на кандидата. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор.

Всеки верен отговор носи една точка.

Време за решаване на теста – 1 (един) астрономически час.

Не се разрешава ползването на източници (нормативни актове и др.)

След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Божурище, за решаването на теста. Писмените работи се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика – малък формат, става след като тестът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

До следващия етап – интервю, ще се допускат кандидатите, получили не по-малко от 17 точки.

Издържалите теста кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа и мястото за провеждане на третия етап на конкурса – интервю.

ЕТАП 3: Интервю с допуснатите кандидати

Интервюто се провежда от Конкурсната комисия, за преценка на знанията, уменията и необходимите лични и професионални качества с всеки от тях поотделно.

Интервюто се състои в задаване и отговор на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.

Всеки един от членовете на комисията оценява интервюирания кандидат с оценки от 1 до 5 по осем показателя

 • стратегическа компетентност – свързана с излагане на визията за бъдещо развитие на територията на община Божурище при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
 • лидерска компетентност – свързана със способност за мотивиране и развиване на служителите за постигане на поставените задачи и целите на общината;
 • управленска компетентност – свързана със способност за формиране на ясни и реалистични цели, отговорности и задължения на себе си и подчинените си служители, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; приоритизира задачите и да ги възлага на подходящите изпълнители; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;
 • работа в екип – свързана със способност да формулира ясни цели и да следи за спазването на установените правила за работа на служителите, да разпределя задачите в съответствие с уменията и знанията на подчинените си, да насърчава изразяването на различни гледни точки за справяне с даден проблем, да подпомага екипа си и др.;
 • комуникативна компетентност – свързана със способност ясно и убедително да разяснява сложни въпроси, да се изразява добре, структурирано и разбрано, да използва подходящи стилове на комуникация, да изслушва внимателно, да отговаря конкретно, а не общо на въпросите; да притежава добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване;
 • ориентация към резултати – свързана със способността да определя ясно отговорностите и да поставя реалистични срокове, да организира работата на екипа си според сроковете и приоритетността на задачите, да проявява настойчивост за справяне с възникнали проблеми и трудности, предлага различни варианти за постигане на по-високи резултати от екипа и др.;
 • фокус върху клиента (вътрешен/външен) – свързана със способността да организира своята работа и на подчинените си, така че да се постигне по-висока ефективност и удовлетвореност на гражданите, да изисква от подчинените си спазването на сроковете и предоставянето на услугите своевременно и компетентно и др.;
 • професионална компетентност – свързана с познаване и правилно прилагане на законодателството в областта, в която работи, познаване на функциите на общината и др.

Оценяването на кандидатите се извършва чрез попълването на оценъчна карта от всеки член на комисията. Окончателната оценка на кандидата, дадена от член на конкурсната комисия, е сборът от оценките по осемте показателя.

Окончателната оценка на всеки кандидат от интервюто е осреднената оценка от окончателните оценки, дадени от членовете на Конкурсната комисия.

 1. След приключване на третия етап на конкурса се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на комисията. Окончателния резултат на всеки кандидат се формира като сбор /с точност до 0,01/ от оценките от теста и от интервюто.
 1. Кандидатите издържали успешно конкурса се класират от комисията, според получения окончателен резултат, определен по реда на т.6.2.

В случаите, когато класираните кандидати са набрали равен брой точки, комисията подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална квалификация.

 1. Окончателните резултати от конкурса се съобщават на класираните кандидати писмено по реда на чл.95, ал.2 от Кодекса на труда. Резултатите от конкурса и класирането се оповестяват на информационното табло на Община Божурище и на интернет страницата й, от който момент кандидатите се считат за уведомени.
 1. Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от всички членове на комисията се предоставя на кмета на общината за утвърждаване и за сключване на трудов договор, в съответствие с чл.96 от Кодекса на труда, в тридневен срок от провеждането на конкурса.

На класирания на първо място кандидат се изпраща съобщение за резултата от конкурса, и че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено. Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа.

VІІ. Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Божурище и на официалният сайт на община Божурище – www.bozhurishte.bg, в меню „Конкурси”.

За информация: тел. 02/993 3217 – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище

Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с:

– Представителство на общината пред съдебните власти в Република България

– Следи за законосъобразността на дейността на отдел „ИДЕУС“ чрез съгласуване на издаваните от служителите в отдела документи

– Следи за законосъобразността на провежданите обществени поръчки, търгове и конкурси

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 710 – 1600 лв. *

*Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, ал.1 и чл.9 от Вътрешните правила за заплатите на държавните служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда в Община Божурище, в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Община Божурище за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 20.06.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ има следните задължения:

 • Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела
 • Организира и провежда дейности по техническо и административно обслужване на населението в областта на кадастъра, регулацията и устройството на територията
 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Архитектура, Ландшафтна архитектура, Геодезия, Кадастър;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, ал.1 и чл.9 от Вътрешните правила за заплатите на държавните служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда в Община Божурище, в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Община Божурище за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 20.06.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

заповед за прекратяване на конкурс_page-0001

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „КУЛТУРА, СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Култура, спорт, образование и социални дейности“ ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела в областта на предучилищното и училищното образование, задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст; инициирането, координирането и контролирането на културни проекти и програми, свързани с официални събития в общината; организационно подпомагане читалищата на територията на общината; организиране и провеждане на спортната дейност и развитието на спорта на територията на общината; организирането и провеждането дейности по предоставяне на социални услуги и здравеопазване.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Социални дейности, социална политика или подобни;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8, ал.1 и чл.9 от Вътрешните правила за заплатите на държавните служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда в Община Божурище, в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Община Божурище за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 17,30 часа на 20.06.2022г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: obshtina@bozhurishte.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 13 30 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 29.12.2021г.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.КРАСИМИР СТАНКОВ ЗЛАТКОВ

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

Дата: 29.12.2021г.

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 13 30 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 29.12.2021г.


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

 

 1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с ръководство, организация, контрол и координация на работата в отдел „ИДЕУС“ и контролиране и следене изпълнението на дейностите по снегопочистване, сметоизвозване и поддържане чистотата в населените места от общината, транспорт, улично осветление,  знаковото стопанство и др. 

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование – степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси, Финансов мениджмънт, Екология, Публична администрация и Право
 • Минимален професионален опит – четири години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплатата за длъжността – от 750 до 2000 лв. 
 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ 
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.
 1. Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 20.12.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , в раздел „Конкурси”.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

 

Конкурс за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. КРАСИМИР СТАНКОВ ЗЛАТКОВ

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.01.2022г. /вторник/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

Дата: 29.12.2021г.


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 

 1. Кратко описание на длъжността

Ръководителят на звено за вътрешен одит осъществява цялостно ръководство и контрол по вътрешния одит в общината, разработва стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит, базиран на оценка на риска и в съответствие със стратегическите цели на общината, докладва на кмета на общината резултатите от одитните ангажименти, дадените препоръки и резултатите от проследяване на изпълнението на дадените препоръки и изготвя и представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование – степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика или Право;
 • Минимален професионален опит по специалността – 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния и външния одит;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на заплата за длъжността – от 750 лв. до 2200 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ 
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор 
 1. Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, в срок до 20.12.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , в раздел „Конкурси”.
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка
 • Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива)
 • Копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор

За информация:

Цветелина Димитрова – тел.02/9933217, e-mail: bojurob@mail.bg

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. ДРАГОМИР КОЛЕВ ДРАГИЕВ

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 15.04.2021г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/