Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Сглобяема жилищна сграда“, намираща се в УПИ XI- 062052, кв. 37, с. Пожарево

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Сглобяема жилищна сграда“, намираща се в УПИ XI- 062052, кв. 37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.516, и „Две жилищни сгради“, намиращи се в УПИ FV-062052, кв. 37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.517. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС от ВЛ НН от МТП „Здравен дом“, разположен в ПИ 57100.59.3, преминава през ПИ 57100.59.3 и достига до имотните граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 70 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП Парцеларен план

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии средно напрежение СрН на нов БКТП в УПИ XIX-19.266, кв. 2, м. Дуняш, с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии средно напрежение СрН на нов БКТП в УПИ XIX-19.266, кв. 2, м. Дуняш, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.19.266. Трасето е с дължина 2175,19 м – 2154,31 м в неурбанизирана територия и 20,88 м в урбанизирана територия, като започва от СРС 951, разположен в оста на въздушна електроповодна линия средно напрежение ВЛ 20 kV „Банкя“ в ПИ 18174.64.44, преминава през полски пътища в землището на с. Гурмазово – 18174.15.153, 18174.15.182, 18174.21.65, 18174.19.154 и 18174.19.170, и достига до новопроектиран бетонов комплектен трансформаторен пост, разположен в ПИ 18174.19.266. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Лист 1 Лист 2 Лист 3 Проект за ПУП

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV на жилищна сграда в УПИ XVIII-11.33, кв. 35, с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV на жилищна сграда в УПИ XVIII-11.33, кв. 35, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.11.33. Трасето е с дължина 86,78 м, като е предвидено изграждането на три нови електропреносни стълба. Започва от съществуващ метален стълб пред УПИ FF-339, кв. 36, с. Гурмазово, ПИ 18174.501.339, преминава по улица с идентификатор 18174.501.532 и полски път с идентификатор 18174.11.7 и достига до имотна граница на ПИ 18174.11.33. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обяснителна записка

Инвестиционно предложение за „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София” обхващащо общини от Софийска област, включително и с. Хераково, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София” обхващащо общини от Софийска област, включително и с. Хераково, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че с Решение № 111 от протокол № 14 от 20.10.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.189, м. Дашовица, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че с Решение № 111 от протокол № 14 от 20.10.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.189, м. Дашовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.60.113, 18174.29.153 и 18174.30.171 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че с Решение № 112 от протокол № 14 от 20.10.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ IV-153001 от кв. 1, м. Двора, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че с Решение № 112 от протокол № 14 от 20.10.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ IV-153001 от кв. 1, м. Двора, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.153.76. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.21.69, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.21.69, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.21.74 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Набиране на доброволци

Необходимите документи за кандидатстване за доброволец, съгласно чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г. са:

  1. Заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование по образец Приложение № 1;
  2. Формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
  3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво
  4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Допълнителна информация и бланки за попълване може да бъде получена от Петър Георгиев – старши експерт в отдел „ИДЕУС“ на тел. 0882-882017.

Заповед за комисия

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на смесени сгради – жилища, складове и търговска дейност” в поземлен имот с идентификатор 18174.64.49, м. „Соленяка“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на смесени сгради – жилища, складове и търговска дейност” в поземлен имот с идентификатор 18174.64.49, м. „Соленяка“, с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, в ПИ с идентификатор  77246.16.1189, м. „Кочияш“, с. Хераково, общ. Божурище. Тръбен кладене „ТК 1 – Виглаз – Хераково“

На основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите, се обявява настоящото съобщение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, в ПИ с идентификатор  77246.16.1189, м. „Кочияш“, с. Хераково, общ. Божурище. Тръбен кладене „ТК 1 – Виглаз – Хераково“.