Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.153.76“. Трасето започва от нов извод ниско напрежение на съществуващ МТП „Скала махала“ и достига до имотната граница на ПИ 77246.153.76. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 253 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.25, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 10 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.25, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на седем жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 25 м“, в ПИ с идентификатор 58606.27.7, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, общ. Божурище

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на седем жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 25 м“, в ПИ с идентификатор 58606.27.7, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, общ. Божурище.

Разрешително № 12170904/21.07.2023 Г. за ползване на повърхностен воден обект Р.ХРАБЪРСКА,ПИ № 77400.20.670 И ПИ № 77400.23.9008,С.ХРАБЪРСКО,ОБЩ.БОЖУРИЩЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОСТОК 2 НА 2 М ПРИ КМ 32+600 НА ОБЕКТ:МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 КАЛОТИНА-СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ УЧАСТЪК ОТ КМ 32+447,20 ДО КМ 48+903,00

Разрешително № 12170904/21.07.2023 Г. за ползване на повърхностен воден обект Р.ХРАБЪРСКА,ПИ № 77400.20.670 И ПИ № 77400.23.9008,С.ХРАБЪРСКО,ОБЩ.БОЖУРИЩЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОСТОК 2 НА 2 М ПРИ КМ 32+600 НА ОБЕКТ:МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 КАЛОТИНА-СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ УЧАСТЪК ОТ КМ 32+447,20 ДО КМ 48+903,00

Разрешително №12170905 от 21.07.2023г.за ползване на повърхностен воден обект   – Р. КОСТИНБРОДСКА (БЕЛИШКА), ПИ № 77246.225.160, С. ХЕРАКОВО, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ

Разрешително №12170905 от 21.07.2023г.за ползване на повърхностен воден обект   – Р. КОСТИНБРОДСКА (БЕЛИШКА), ПИ № 77246.225.160, С. ХЕРАКОВО, ОБЩ. БОЖУРИЩЕ

Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на проектен жилищен комплекс с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на проектен жилищен комплекс с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.19.76, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на шест самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и изгребна яма интегрирана с пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.277, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и изгребна яма интегрирана с пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.277, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения

На основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите, се обявява настоящото съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, в ПИ с идентификатор  58606.14.31, м. „Черна бара“, с. Пролеша, общ. Божурище.