Инвестиционно предложение: „Изграждане на седем броя жилищни сгради и собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в ПИ с идентификатор 77246.153.63, м. „Скала“, с. Хераково, общ. Божурище

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на седем броя жилищни сгради и собствен водоизточник (тръбен кладенец)“ в ПИ с идентификатор 77246.153.63, м. „Скала“, с. Хераково, общ. Божурище.

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. Локви,с. Пролеша, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. Локви,с. Пролеша, община Божурище, в обхват: част от полски пътища с идентификатори 58606.16.93 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, Община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище, в обхват: част от полски пътища с идентификатори 58606.13.91 и 58606.13.100 по КККР на с. Пролеша, Община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 9 от 29.06.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Довеждаща ел. мрежа средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша“.

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 9 от 29.06.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Довеждаща ел. мрежа средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.22.30, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.22.30, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват: част от полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. На изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Инвестиционно предложение: „Цех за пакетиране на маслини с магазин, резервоар за противопожарни нужди, Локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) с изгребна яма и сондажен кладенец до 50 м“ в УПИ Ⅵ-014031, кв. 4, м. „Черна Бара“, гр. Божурище, общ. Божурище

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Цех за пакетиране на маслини с магазин, резервоар за противопожарни нужди, Локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ) с изгребна яма и сондажен кладенец до 50 м“ в УПИ Ⅵ-014031, кв. 4, м. „Черна Бара“, гр. Божурище, общ. Божурище.

За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, в ПИ с идентификатор  58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, общ. Божурище. Тръбен кладене „ТК Ауто плюс 80, Пролеша, София“

На основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите, се обявява настоящото съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, в ПИ с идентификатор  58606.15.21, м. „Прогон“, с. Пролеша, общ. Божурище. Тръбен кладене „ТК Ауто плюс 80, Пролеша, София“.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни къщи, с водоплътни изгребни ями и два тръбни сондажни кладенеца с дълбочина 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.223, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни къщи, с водоплътни изгребни ями и два тръбни сондажни кладенеца с дълбочина 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 18174.18.223, м. „Мъртвак“, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на десет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 20-25 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.24, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на десет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 20-25 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.27.24, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, община Божурище.