Инвестиционно предложение за „Изграждане на девет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.18.109, м. „Скала“, с. Пролеша, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на девет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина до 9 м“ в поземлен имот с идентификатор 58606.18.109, м. „Скала“, с. Пролеша, община Божурище.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на десет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 20-25 м” в ПИ с идентификатор 58606.27.24, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, общ. Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на десет жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 20-25 м” в ПИ с идентификатор 58606.27.24, м. „Бъшина падина“, с. Пролеша, общ. Божурище.

Констативен протокол от извършена проверка в Община Божурище за спазване на разпоредбите на чл.92а и чл.99а от Закона за гражданска регистрация за извършените адресни регистрации в периода 01.05.2022г. до 30.04.2023г.

Констативен протокол от извършена проверка в Община Божурище за спазване на разпоредбите на чл.92а и чл.99а от Закона за гражданска регистрация за извършените адресни регистрации в периода 01.05.2022г. до 30.04.2023г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина 60 м” в ПИ с идентификатор 77246.42.24, м. „Върганов рид“, с. Хераково, общ. Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина 60 м” в ПИ с идентификатор 77246.42.24, м. „Върганов рид“, с. Хераково, общ. Божурище.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест еднофамилни къщи “ в ПИ с идентификатор 18174.18.223, м. „Мъртвак“,с. Гурмазово, общ. Божурище

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на шест еднофамилни къщи “ в ПИ с идентификатор 18174.18.223, м. „Мъртвак“,с. Гурмазово, общ. Божурище.

Протокол от проведена процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

Протокол от проведена процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински ливади, пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни

Съобщение в Държавен вестник №41 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Довеждаща мрежа ел. средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост“, в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №41 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Довеждаща мрежа ел. средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост“, в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша. Трасето започва от съществуваща мрежа от ВЕЛ
20 kV „Росоман“, преминава през ПИ 58606.24.93 и достига до имотната граница на имот с идентификатор 58606.24.64. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 230 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №41, съобщава, че с Решение № 25 по протокол № 4 от 30.03.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабели ниско напрежение 1 kV на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII-23.25 от кв. 39, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №41, съобщава, че с Решение № 25 по протокол № 4 от 30.03.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабели ниско напрежение 1 kV на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII-23.25 от кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.23.25 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително № 12170742.25.07.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Сливнишка и две дерета, десни притоци на р. Сливнишка.

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитe, се обявява настоящето съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително № 12170742.25.07.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Сливнишка и две дерета, десни притоци на р. Сливнишка.

Съобщение в Държавен вестник бр. 37, съобщава, че с Решение № 10 от протокол №3 от 23.02.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Подземен кабел за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 18174.15.192 по кадастралната карта на с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник бр. 37, съобщава, че с Решение № 10 от протокол №3 от 23.02.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Подземен кабел за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 18174.15.192 по кадастралната карта на с. Гурмазово. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.