Изменение на инвестиционно предложение: Изграждане на логистична и складова база“ в ПИ с идентификатор 18174.63.813, с. Гурмазово, общ. Божурище, включващо изграждане на довеждаща инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 18174.71.11, 18174.71.701 и 18174.63.811

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение: Изграждане на логистична и складова база“ в ПИ с идентификатор 18174.63.813, с. Гурмазово, общ. Божурище, включващо изграждане на довеждаща инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 18174.71.11, 18174.71.701 и 18174.63.811.  

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 8 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. На ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и специализирана план-схема за обект: Трасета на външни ел. захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) H – терен на БГА „Балкан“, кв. 10, кв. Максим Горки, Божурище

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 8 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. На ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и специализирана план-схема за обект: Трасета на външни ел. захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) H – терен на БГА „Балкан“, кв. 10, кв. Максим Горки, Божурище, ПИ с идентификатор 58606.503.95. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 10 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 10 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.13.91 и 58606.13.100 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 9 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. На ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.22.30, м. Шеовица, с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 9 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. На ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.22.30, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, Община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Заповед №РД-02-15-21/22.02.2024г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се разрешава на „Хайпник Логистик” АД да изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на железопътни линии и железопътна стрелка за свързване на индустриален железопътен клон „Хайпник Логистик” – Индустриална зона „Божурище-София” с железопътната инфраструктура

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-02-15-21/22.02.2024г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се разрешава на „Хайпник Логистик” АД да изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на железопътни линии и железопътна стрелка за свързване на индустриален железопътен клон „Хайпник Логистик” – Индустриална зона „Божурище-София” с железопътната инфраструктура.

Изменение на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното изменение на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Промяна по чл. 154 от ЗУТ на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ O-160006, кв. 42, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Промяна по чл. 154 от ЗУТ на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ O-160006, кв. 42, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.160.6“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от СБС № 2 от ВЛ НН на клон А от МТП „Хераково гробище“, разположен в ПИ 77246.700.1070 – урбанизирана територия, преминава през ПИ 77246.160.14 и 77246.159.14 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотна граница на ПИ 77246.160.6. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 189 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.14.142, м. Лазар, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.14.142, м. Лазар, с. Пролеша, Община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.14.169 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор, на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ V-25.240, кв. 2, м. Герена, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ V-25.240, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.240“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС № 2 по друг проект, разположен в ПИ 77246.24.31 – урбанизирана територия, пресича ПИ 77246.166.17, 77246.25.141 и 77246.25.122 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотна граница на ПИ 77246.25.240. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 16 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „жилищна сграда“, намираща се в УПИ III-41.230, кв. 66, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „жилищна сграда“, намираща се в УПИ III-41.230, кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.230, и „жилищна сграда и гараж“, намираща се в УПИ IV-41.231, кв. 66, ПИ с идентификатор 58606.41.231“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС по друг проект, разположен в ПИ 58606.41.11, преминава през ПИ 58606.41.126 и 58606.30.177 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което продължава през урбанизирана територия и достига до имотни граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 169 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП