Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Заповед №ОА-178 от 26 юни 2018г. на Областния управител на Софийска област за ОДОБРЯВАНЕ на плановете на новообразуваните имоти за земите по § 4к , ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „До кметството“ в землището на с.Пожарево и на местност „Янчин завой“, махала „Бобен“ в землището на с.Хераково, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Заповед №ОА-178 от 26 юни 2018г. на Областния управител на Софийска област за ОДОБРЯВАНЕ на плановете на новообразуваните имоти за земите по § 4к , ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „До кметството“ в землището на с.Пожарево и на местност „Янчин завой“, махала „Бобен“ в землището на с.Хераково, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Решение №74 от 05 юли 2018г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация в обхват УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, и улица с осови точки 241, 237а, 230, 339, 229, 352 и 338, кв.22 по плана на гр.Божурище

Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Решение №74 от 05 юли 2018г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация в обхват УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, и улица с осови точки 241, 237а, 230, 339, 229, 352 и 338, кв.22 по плана на гр.Божурище

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква”ж” чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 12/2016г., изм. и доп.)

Съобщение в ДВ бр.44 от 29.05.2018г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват улица с осови точки 241, 237а, 230, 339 между квартал 22 и квартал 90 и УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ. за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22 по плана на гр.Божурище

Съобщение в ДВ бр.44 от 29.05.2018г. за изработен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват улица с осови точки 241, 237а, 230, 339 между квартал 22 и квартал 90 и УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ. за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22 по плана на гр.Божурище