Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда .

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

Съобщение до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС, ДВ., бр. 25/2003г., изм. и доп.).

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Ще бъде извършена проверка за опасни дървета по бул. “Европа”.

Комисията ще извърши проверка, за наличието или липсата на опасни дървета представляващи опасност за живота и здравето на жителите на Община Божурище по бул. „Европа“.
При наличието на застрашаващи здравето на гражданите на Община Божурище дървета, комисията ще предприеме всички необходими мерки за обезопасяване на тротоарното пространство, около констатираните като опасни дървета, с оглед безопасното преминаване на гражданите.

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на с. Гурмазово община Божурище на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ. бр.25/2003г.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на с. Гурмазово, община Божурище на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ. бр.25/2003г.)

Съобщение в ДВ бр.75 от 15.09.2017г. за обявяване на Решение №147 от 07.08.2017г. на Общински съвет – Божурище

Обявяване на решение №147 от 07.08.2017г. на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ ІV-000273, за озеленяване, кв.14, м.Спорното, с.Гурмазово, УПИ І-000273, инфраструктура и озеленяване и УПИ ІV-000273, за иднустриална и безнес зона, кв.15, м.Спорното, с.Гурмазово и ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 1874.63.171, м.Батарията и ПИ с идентификатор №18174.71.270, м.Спорното, с.Гурмазово