ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.40, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.24г., ал.9 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА  БОЖУРИЩЕ     СОФИЙСКА  ОБЛАСТ

2227 Божурище,бул.”Европа”85., 02/993 29-13, факс 02/993  31-04

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.40, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.24г., ал.9 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, Софийска област с БУЛСТАТ 000776071 и адрес на управление: гр. Божурище, бул. Европа №85, представлявана от ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМОВ – Кмет Община Божурище и ДАРИНА  ЗДРАВКОВА МАДЖАРОВА – Началник отдел „ФБЧР”

Лице за контакт: Цветелина Петрова Димитрова – мл.експерт Отдел ИДЕУС, тел.0878131790

С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население на с.Храбърско,Община Божурище за Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 77400.97.1 (номер по предходен план № 097001), актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1003/10.11.2014 г., вписан на 18.12.2014 г., вх.рег.№ 2425, акт № 30, том 10, дело № 1874/2014 г., им.п. 19644 в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Сливница, с поземлен имоти (ПИ) частна собственост на Надя Цветанова Христова, с идентификатор 77400.97.18 (номер по предходен план № 097018) и ПИ с идентификатор 77400.97.19 (номер по предходен план № 097019), находящи се в землището на село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, Община Божурище, с цел разширяване на гробищния парк в с.Храбърско.

Съобщение в ДВ бр.50 от 23.06.2017г. за изработен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I – 000273, кв.14а, УПИ IV- 000273, кв.14, УПИ I – 000273, кв.15, УПИ IV – 00273 кв.15, м. Спорното, с.Гурмазово.

Съобщение в ДВ бр.50 от 23.06.2017г. за изработен проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват УПИ I – 000273, кв.14а, УПИ IV- 000273, кв.14, УПИ I – 000273, кв.15, УПИ IV – 00273 кв.15, м. Спорното, с.Гурмазово.

Съобщение в ДВ бр.49 от 20.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираната територия в обхват на полски път с идентификатор 18174.8.80 по кадастрална карта и кадастралните регистри за с.Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр.49 от 20.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираната територия в обхват на полски път с идентификатор 18174.8.80 по кадастрална карта и кадастралните регистри за с.Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр. 48 от 16.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническа инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираните територии – за обект: Трасе на разпределителен газопровод от ” Маркос”-ООД, до регилацията на с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в ДВ бр. 48 от 16.06.2017г. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническа инфраструктура, линеен обект извън границите на урбанизираните територии – за обект: Трасе на разпределителен газопровод от ” Маркос”-ООД, до регилацията на с. Гурмазово, община Божурище.

09-11 юни МЕЖДУНАРОДНО РЕТРО РАЛИ БЪЛГАРИЯ

Presentation_Fiva_bg

Състезателите и ретро автомобилите им, се очаква да пристигнат в гр. Божурище, в неделя, 11 юни 2017г., около 13 часа.

Заповядайте на старото обръщало на автобус №54,  на центъра на града, за да изчакаме и да се насладим на колите, носещи не само авторитет и сантимент, но и класа и респект към  тях и поддръжката им от страна на техните собственици!

 

Plakat RR 2017_v5

Съобщение в ДВ бр.36 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-псрцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект “Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект “Цех за сурови блокчета от плодове и ядки” в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Съобщение в ДВ бр.36 от 05.05.2017г., изработен окончателен проект на ПУП-парцелсрен план за елементите на техническа инфраструктура-линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект “Подземно трасе на електропровод 20 kV към обект “Цех за сурови блокчета от плодове и ядки” в УПИ-III-020011, кв.51, с.Гурмазово, община Божурище

Проект за ПУП

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Съобщение в ДВ бр.30 от 11.04.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана“ в ПИ 024066, м.Чешма, с.Гурмазово“

Проект за ПУП – ПП

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.7 от 20.01.2017г. изработен окончателен проект за ПУП – ПП за „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа“

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. за изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от “Маркос”-ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори

Съобщение в ДВ бр.94 от 25.11.2016г. на основание чл.128 ал.1 чл.12 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод от “Маркос”- ООД, до регулацията на с. Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори по опис