Обособена позиция №1: «Текущ ремонт на улици, пешеходни алеи, пътеки и пътища»

Обособена позиция №2: „Ремонт на трошенокаменна настилка, доставка, разстилане и валиране на трошен камък от 0-50 мм“

Документация за обществената поръчка, заедно с приложенията към нея –качена на 29.05.2015г.

ПРОТОКОЛ №1 НА КОМИСИЯТА – качен на 22.07.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на пликове №3, съдържащи ценовите предложения на участниците – качено на 06.08.2015г.

ПРОТОКОЛ №2 НА КОМИСИЯТА – качен на 18.08.2015г.

ПРОТОКОЛ №3 НА КОМИСИЯТА – качен на 18.08.2015г.

Оценъчни карти по Обособена позиция 1 – част 1

Оценъчни карти по Обособена позиция 1 – част 2

Оценъчни карти по Обособена позиция 1 – част 3

Оценъчни карти по Обособена позиция 2 – част 1

Оценъчни карти по Обособена позиция 2 – част 2

ПРОТОКОЛ №4 НА КОМИСИЯТА – качен на 18.08.2015г.

РЕШЕНИЕ №РД-228/18.08.2015г. за избрани изпълнители на обособена позиция №1 и Обособена позиция №2– качен на 18.08.2015г.

РЕШЕНИЕ №РД-231/21.08.2015г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка – по Обособена позиция №3 – качен на 21.08.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на обособена позиция №1 с предмет „Текущ ремонт на улици, пешеходни алеи, пътеки и пътища”– качен на 28.09.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на обособена позиция №2 с предмет „Ремонт на трошенокаменна настилка, доставка, разстилане и валиране на трошен камък от 0-50 мм“– качен на 28.09.2015г.

Гаранция за участие в размер на 5050 лв. на „Нивел строй” ООД по Об.поз. №1 и 2 – възстановена на 17.09.2015 г.

Гаранция за участие в размер на 5050 лв. на „Кристал 2007” ЕООД по Об.поз.№ 1 и 2 – възстановена на 17.09.2015 г.

Гаранция за участие в размер на 630 лв. на „Виа интелего” ЕООД по Об.поз.№3 – възстановена на 02.10.2015 г.

Плащане по Обособена позиция №1 – качено на 08.10.2015 г.

Плащане по Обособена позиция №1– качено на12.11.2015 г.

Плащане по Обособена позиция №1– качено на 04.12.2015 г.

Плащане по Обособена позиция №1– качено на 06.01.2016 г.

Плащане по Обособена позиция №1– качено на 06.01.2016 г.

ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН !!!

Плащане по Обособена позиция №2– качено на 08.10.2015 г

Плащане по Обособена позиция №2– качено на 04.12.2015 г.

ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН !!!

Гаранция за изпълнение в размер на 14434,61 лв. по ОП 1 – възстановена на 08.01.2016 г.

Гаранция за изпълнение в размер на 749,89 лв. по ОП 2 – възстановена на 08.01.2016 г.